network of experts in education

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΖΑΡΙΦΗΣ  Επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ
GEORGE K. ZARIFIS  Assistant Professor AUTH

Επίκουρος καθηγητής
Α.Π.Θ

Γενικές Πληροφορίες

Αναλυτικά τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία προσφέρω είναι τα παρακάτω: 


Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με εκείνα τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο των όρων Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση και με τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς τους, το οποίο αν και στις συνειδήσεις των περισσότερων ταυτίζεται με την εκπαίδευση των ενηλίκων, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν.

 

2. Π 1808 - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι διπλός. Από τη μία στοχεύει στην κατανόηση της σημασίας της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέρος της τυπικής εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην προετοιμασία των καταρτιζομένων για την είσοδο τους στο επάγγελμα. Από την άλλη στοχεύει και στον προσδιορισμό των συνθηκών εκείνων (μη τυπικών ή άτυπων) οι οποίες θα διευκολύνουν τον καταρτιζόμενο να αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ευκολότερα στο εργασιακό του περιβάλλον και να αναπτύξει την επαγγελματική του ταυτότητα.

3. Π 1810 - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που αφορά στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και στη Δια βίου Μάθηση.

4. Π 1811 - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η οριοθέτηση της συζήτησης σχετικά με το ρόλο του κριτικού στοχασμού στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς και των συνθηκών εκείνων βάσει των οποίων οργανώνεται η σχετική θεωρία που αφορά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ο κριτικός στοχασμός συνδέεται -ως διαδικασία- με τον μετασχηματισμό της προοπτικής (perspective transformation), την ενδυνάμωση, τη χειραφέτηση και την αλλαγή.

5. Π 1812 - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Στο συγκεκριμένο μάθημα μελετάται και αναλύεται ο ρόλος της ‘δύναμης’ ή του κινήτρου που βρίσκεται πίσω από τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση, αλλά και η σύνδεση του με τη μάθηση εν γένει, παράμετροι οι οποίες αποτελούν για όσους ασχολούνται τόσο θεωρητικά όσο και ερευνητικά, αλλά και πρακτικά με το πεδίο μελέτης που αφορά στην εκπαίδευση των ενηλίκων, το μεγαλύτερο ίσως κεφάλαιο στην κατανόηση τόσο των ενδογενών όσο και των εξωγενών ‘μηχανισμών’ που καθορίζουν το λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ένας ενήλικος ενεργοποιείται, για να πετύχει την ικανοποίηση των μαθησιακών του αναγκών, μέσα από συνειδητά οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικού, μη τυπικού ή και άτυπου χαραΤο συγκεκριμένο μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων στις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία και Κύπρος).

Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Γενικές οδηγίες

 • Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι προαιρετική για τους φοιτητές του Τομέα Παιδαγωγικής.
 • Για όσους φοιτητές την επιλέξουν ωστόσο θα πρέπει λαμβάνουν υπόψη τους ότι αυτή θα πρέπει να εντάσσεται σε μία συγκεκριμένη κατηγορία μαθημάτων Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης.
 • Η εργασία πρέπει να είναι ως ένα βαθμό πρωτότυπη με την έννοια ότι θα αποτελεί προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της.
 • Σκοπός της είναι να αποδείξει ο φοιτητής την εξοικείωση με το αντικείμενο και τις ικανότητές του στην ερευνητική διαδικασία.
 • Το θέμα της ΠΕ άπτεται του γνωστικού αντικειμένου που συνδέεται με αυτήν στο πλαίσιο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τομέα.
 • Το θέμα της ΠΕ προτείνεται από το φοιτητή, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα, ο οποίος θα είναι και ο Επόπτης καθηγητής της εργασίας του.
 • Η έγκριση του θέματος βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του Επόπτη καθηγητή.
 • Η έκταση της ΠΕ είναι περίπου 50 σελίδες. Ο κύριος κορμός της ανέρχεται τουλάχιστον στα 4/5 της εργασίας και η έκτασή του γύρω στις 15.000 λέξεις.
 • Σύμφωνα με το τρέχον Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών η ΠΕ αντιστοιχεί σε 8 ECTS.


Επίβλεψη/Εποπτεία Πτυχιακών Εργασιών

 • Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ΠΕ παρακολουθείται τακτικά η πρόοδος του φοιτητή από τον Επόπτη καθηγητή του. Η επικοινωνία μεταξύ τους είναι δυνατόν να περιλαμβάνει και την παρακολούθηση ενός ή δύο σεμιναρίων ή φροντιστηρίων στην οποία μετέχουν όλοι οι φοιτητές που εκπονούν ΠΕ με τον ίδιο Επόπτη.
 • Στις πρώτες συναντήσεις γίνεται προσδιορισμός του θέματος, αποσαφήνιση της μεθοδολογίας και οργανόγραμμα της εργασίας. Ο φοιτητής παρουσιάζει δείγμα της εργασίας του, το οποίο ελέγχεται επισταμένως και βελτιώνεται από τον Επόπτη. Με βάση αυτό το δείγμα ο Επόπτης δίνει συγκεκριμένες οδηγίες.
 • Στις επόμενες συναντήσεις ο ρόλος του Επόπτη περιορίζεται στον έλεγχο της υπόλοιπης εργασίας, στην επισήμανση τυχόν αδυναμιών και σε γενικές κατευθύνσεις προς τον φοιτητή.
 • Όταν η εργασία πάρει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της, υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στον Επόπτη. Με βάση τα σχόλιά του ο φοιτητής δίνει την τελική της μορφή και καταθέτει ένα νέο αντίτυπο στον Επόπτη, το αργότερο την πρώτη ημέρα της εξεταστικής περιόδου. Ο Επόπτης αξιολογεί την ΠΕ με βάση τα τέσσερα κριτήρια που παρουσιάζονται πιο κάτω. Ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας είναι πέντε (5). Στην αντίθετη περίπτωση, ο Επόπτης επιστρέφει στον φοιτητή την εργασία για περαιτέρω βελτιώσεις.
 • Εφόσον η ΠΕ αξιολογηθεί από τον Επόπτη με προβιβάσιμο βαθμό, ο φοιτητής καταθέτει ένα αντίτυπο στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής που προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη του Τομέα, ενώ ο Επόπτης καταθέτει με σχετικό έγγραφο την τελική βαθμολογία στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής.
 • Όλα τα κείμενα τα οποία υποβάλλονται για εξέταση και ανατροφοδότηση από τον επιβλέποντα καθηγητή πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.


Βασικά Κριτήρια Αξιολόγησης Πτυχιακών Εργασιών

Αν και δεν υπάρχει σχετική μέριμνα στον Τομέα Παιδαγωγικής για τον καθορισμό σαφών κριτηρίων αξιολόγησης των πτυχιακών εργασίων τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχω καθορίσει και τα οποία θα πρέπει να πληρούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλες οι πτυχιακές εργασίες που επιβλέπω, είναι τα εξής:

1. Γλωσσική επάρκεια & Αισθητική παρουσία = 1 βαθμός (σαφήνεια και γλωσσική απλότητα, κατανοητός λόγος, αισθητική και καθαριότητα, ορθογραφία, στίξη, τυπογραφικά λάθη, ορθά τυπωμένο κείμενο, απαιτούμενο διάστιχο και περιθώρια σελίδας, τήρηση του ορίου στον αριθμό λέξεων ή σελίδων).

2. Δομή & Συνοχή του τελικού κειμένου = 2 βαθμοί (παράγραφοι, τίτλοι και υπότιτλοι, συνέχεια με τα προηγούμενα, σύνδεση με τα επόμενα).

3. Περιεχόμενο = 4 βαθμοί (ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων, ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην εργασία, συνολική μεθόδευση χρήσης του βιβλιογραφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για την εργασία).

4. Παραπομπές & Βιβλιογραφία = 3 βαθμοί (πλήρεις παραπομπές μέσα στο κείμενο και ακριβείς βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της εργασίας. Για σχετικά παραδείγματα ανατρέξτε σε οποιοδήποτε βιβλίο ή δημοσιευμένο σε επιστημονικό περιοδικό άρθρο).


Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την συγγραφή και την εποπτεία των πτυχιακών εργασιών σας συμβουλευτείτε τον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Πτυχιακές εργασίες που έχουν εποπτευθεί επιτυχώς ή είναι σε εξέλιξη

Όλες οι ολοκληρωμένες και αξιολογημένες εργασίες είναι διαθέσιμες στο σπουδαστήριο του Τομέα Παιδαγωγικής (αίθ. 207, ΠκΦ). Επιπλέον ηλεκτρονικά αντίγραφα όλων των εργασιών είναι διαθέσιμα και στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του Α.Π.Θ.  
ΕΤΟΣ
 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
2012
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: Μια Δεύτερη Ευκαιρία.
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
2013
Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ιστορική επισκόπηση της περιόδου 2000-2012.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2014
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ: Εμπειρική μελέτη με φοιτητές του τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΥΡΙΔΟΥ
2014
Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Απόψεις προπτυχιακών φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ΓΑΡΥΛΙΖ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
2014
ΣΥΓΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΣΛΑΝΗ
2015
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΑΤΑ
2015
O ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ: Απόψεις φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΝΙΚΗ ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ
2015
ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ
2015
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε. Ε: Σύγκριση του πλαισίου της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Γερμανίας - Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
2015
ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΙΛΑΝΔΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΛΛΑ
 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το συγκεκριμένο μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες:

 1. ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και της Δια βίου Μάθησης, η Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση ως πεδίο μελέτης των επιστημών της αγωγής, ζητήματα έρευνας και συσχετισμού με τις κοινωνικές επιστήμες.
 2. ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Ψυχολογικές και ανθρωπιστικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη και τη μάθηση των ενηλίκων, ενηλικίωση και ανάπτυξη, στρατηγικές και τρόποι μάθησης στους ενηλίκους, ο ρόλος της μνήμης και των συναισθημάτων, εμπειρική και μετασχηματιστική μάθηση, ο ρόλος του κριτικού στοχασμού. 
 3. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ: Κίνητρα συμμετοχής ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ζητήματα πρόσβασης και διευκόλυνσης της μάθησης στους ενηλίκους, ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Το συγκεκριμένο μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες:

 1. ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Ιστορική εξέλιξη, ανθρώπινο κεφάλαιο και ο ρόλος της αγοράς εργασίας. 
 2. ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ‐ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Τύποι και δομή, γενικά ζητήματα οργάνωσης, απαιτούμενες υποδομές και ομάδες αναφοράς.
 3. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ: Στοχοθεσία και μεθόδευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αξιολόγηση, πιστοποίηση και ζητήματα διασφάλισης ποιότητας.
Το συγκεκριμένο μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες:
 1. ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Τάσεις, οργάνωση, προοπτικές και ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Το θεσμικό πλαίσιο για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και οργάνωση των δομών και των φορέων που την παρέχουν.
 3. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε: Οργάνωση των δομών και των φορέων που την παρέχουν, τάσεις & προβλήματα.
Το συγκεκριμένο μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες:
 1. ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ Ο ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΩΣ ‘ex post facto’ ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ: Ιδεολογική αφετηρία, εννοιολογική οριοθέτηση και συγκριτική αποτίμηση των προσεγγίσεων που αφορούν στον κριτικό στοχασμό.
 2. ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ: Βασικές μεθοδικο‐διδακτικές ενέργειες ανάπτυξης του κριτικού στοχασμού στην εκπαίδευση των ενηλίκων.
 3. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Ζητήματα ενδυνάμωσης των ενήλικων εκπαιδευομένων και η κοινωνική και πολιτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτή.
Το συγκεκριμένο μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες:
 1. ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΚΙΝΗΤΡΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΜΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Εννοιολογική οριοθέτηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 2. ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Έρευνες, τυπολογίες και ερμηνευτικά μοντέλα για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση.
 3. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και η Ελληνική πραγματικότητα.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των προπτυχιακών σπουδών στο Α.Π.Θ, οι συμμετέχοντες φοιτητές στα προπτυχιακά μαθήματα και φροντιστήρια θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αξιολογήσουν και ηλεκτρονικά μέσω του ιστοχώρου της ΜΟ.ΔΙ.Π.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιλέγουν κάποιο από τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία προσφέρω έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης -με τη χρήση κωδικού- στο υλικό του μαθήματος επιλογής τους μέσω της εγγραφής τους ως μέλη σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Επίσης προτείνεται η συμπλήρωση του Φύλλου Καταγραφής Προσδοκιών Εκπαιδευομένων από όλους τους φοιτητές που επιλέγουν κάποιο μάθημά μου με την έναρξη του ακαδημαϊκού προγράμματος. Το συγκεκριμένο έντυπο διατίθεται για μεταφόρτωση εδώ.

Ενδιάμεση αξιολόγηση προβλέπεται για το κάθε μάθημα χωριστά στο τέλος κάθε ενότητας (συνήθως το κάθε μάθημα οργανώνεται σε 3 διδακτικές ενότητες). Το Φύλλο Ενδιάμεσης Αξιολόγησης Μαθήματος είναι διαθέσιμο εδώ

Τέλος, όσοι και όσες συμμετέχουν σε κάποιο μάθημα μου έχουν και τη δυνατότητα συνολικής αξιολόγησής του καθώς και του διδάσκοντα μέσω της συμπλήρωσης της Φόρμας Τελικής Αξιολόγησης Μαθήματος, το οποίο διατίθεται για μεταφόρτωση στο τέλος κάθε μαθήματος και το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να αποσταλεί άμεσα στο διδάσκοντα. 

Όλα τα παραπάνω έντυπα είναι ανώνυμα και μπορούν να συμπληρωθούν από όσους και όσες το επιθυμούν και χειρόγραφα και να κατατεθούν στη θυρίδα του διδάσκοντα (αίθ. 216, δίπλα στη Γραμματεία του Τομέα Παιδαγωγικής).
Τέλος συστήνω τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Μαθήματος από τους Φοιτητές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π). Υπόδειγμα του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση εδώ.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.